Téze volebního programu 2016

(Širší a rozpracovaný Volební program zpracovat do 30. 6. 2016 v návaznosti na konkrétní společenskopolitickou a ekonomickou situaci v MSK)

„ Budoucnost kraje nám není lhostejná!“

Základní motto: „Jen silné zastoupení KSČM v zastupitelstvu MSK umožní realizovat i nadále levicovou politiku v MSK a tím zajistit rozvoj sociálních, školských a zdravotních služeb a jejich zachování pod kontrolou samosprávných orgánů kraje. Pozornost MSK bude zaměřena plošně na celé jeho území. I v dalších oblastech budeme prosazovat náš postoj, který vychází z námi prosazované myšlenky „Není privilegovaných území, není zapomenutých míst v našem kraji“
Struktura Volebního programu bude členěna na jednotlivé kapitoly:

ÚVOD:

Přihlášení se ke všem Koncepcím, které za posledních osm let přijalo za naší spoluúčasti zastupitelstvo MSK, stručné zhodnocení uplynulého období s důrazem na sdělení, že jsme promyšleně investovali do zajištění a vybavení poskytovatelů zdravotních, sociálních, školských služeb i služeb poskytovaných IZS, dopravních staveb, dopravní obslužnosti a podpory sportu, kultury (i národnostní), vzdělávání a podpoře výzkumu a vývoje. Bezezbytku jsme a v mnoha případech unikátně využili fondy Evropské unie. Jsme otevřený kraj pro občany s širokými zahraničními vztahy a podporou sociálních partnerů prostřednictvím TRIPARTITY.

1. Sociálně ekonomický rozvoj a zaměstnanost

Základní orientace bude participace kraje na řešení vzrůstajících problémů dvou oborů, hornictví a hutnictví, které mají dopad i na další obory v dodavatelsko- odběratelském řetězci. Podpora budování nových strategických i dalších průmyslových zón s podporou státu, podpora stávajícího průmyslu a jeho konkurence schopnosti. Rozvoj turismu a cestovního ruchu považujeme za jeden z důležitých úkolů pro rozšíření zaměstnanosti i v těchto oborech a zvýšení zájmu domácích a zahraničních turistů o náš kraj. Podpora vědy, základního i aplikovaného výzkumu.
Podporu bude mít i nadále „Program podpory rozvoje venkova“, který je oceňován zejména malými obcemi a regionálními sdruženími obcí. Jednoznačný požadavek vzneseme na Vládu ČR k přijetí „Komplexního programu dokončení restrukturalizace MSK“ a přihlásíme se k podílu na jeho zpracování.

2. Zajištění bezpečnosti, opatření proti kriminalitě, prevenci proti mimořádným událostem, zajištění veřejného pořádku a podpora složek IZS

Jednoznačná podpora složek IZS v oblasti dovybavení zásahovou a dopravní technikou, příprava a vybudování dvou IVC ve městě Nový Jičín a Český Těšín, rekonstrukcí HZ v Opavě, Bruntále a Orlové, podpora výstavby hasičských stanic za účasti měst Jablunkov, Vrbno pod Pradědem. Materiálně technická podpora JSDH. Podpora grantového systému v oblasti prevence proti kriminalitě, drogové problematice a dalším negativním jevům.

3. Životní prostředí, ovzduší, doprava, odpadové hospodářství a zeleň

Zajištění využití částky 1,9 mld. Kč na další výzvy v rámci „Kotlíkových dotací“, podpora opatření směřujících k zajištění vody a její ochrany, důsledné uplatňování oprávnění kraje v oblasti stanovení limitů znečistění ovzduší u velkých průmyslových podniků, prohloubením spolupráce s Polskou republikou v oblasti zlepšení ovzduší, dořešení využívání a likvidace tuhého domovního odpadu na území MSK, podpora alternativních paliv, zejména CNG v hromadné dopravě, ochrana zeleně před dalším záborem a zajištění náhradní výsadby zeleně. Podpora letecké, vlakové i autobusové dopravy.

4. Hospodaření kraje

Udržení mezinárodního hodnocení hospodaření MSK na úrovni A 2 stabilní. Aktivní čerpání prostředků z EU v rámci IPRM. Prosazování změny rozpočtového určení daní ve prospěch měst a obcí (obecně) a Moravskoslezského kraje (speciálně). Zvýšení finanční podpory těm, kteří pracují v oblasti využití volného času dětí a mládeže se seniory a hendikepovanými Investice do majetku kraje a jeho reprodukci. Budeme pokračovat v zavedeném zveřejňování uzavřených smluv detailního rozpočtu kraje.

5. Zdravotní a sociální služby, podpora seniorů a hendikepovaných

Jednoznačně podporujeme zachování stávající páteřní sítě nemocnic, sociálních zařízení v majetku MSK a odmítáme jejich privatizaci. Plně převezmeme zajišťování LPS v MSK včetně města Ostravy. Budeme pokračovat ve zlepšování domácího prostředí a vybavenosti těchto zařízení. Podporujeme i rozvoj mobilní péče o starší a hendikepované občany. Prohloubíme spolupráci na aktivitách zajišťujících Krajskou radou seniorů a budeme pokračovat a rozvíjet aktivity pro hendikepované. Plně zajistíme rozvoj a stabilitu sociálních služeb, jejichž financování jsme převzali ze státu.

6. Vzdělávání a školství, podpora a rozvoj sportu a kultury

Optimalizaci škol a školských zařízení považujeme za ukončenou. Pozornost bude zaměřena na rozvoj technického vzdělávání s ohledem na praktické potřeby průmyslu, zemědělství a dalších oborů. Zvýšíme prostředky pro rozvoj tělovýchovy a sportu. Sport považujeme rovněž i za nástroj propagace a prezentace našeho kraje doma i v zahraničí. Budeme i nadále podporovat významné domácí i mezinárodní akce a mítinky, které přispívají k prezentaci kraje a uspokojování požadavků a přání občanů. Zajistíme dovybavení škol v majetku kraje pro využití nejen studentů, ale i širší veřejnosti. Podporu si zaslouží zachování kulturního a technického dědictví, rozvoj aktivní i pasivní kultury při využití všech organizací založených či zřízených MSK. Podporu má výstavba nové Galerie výtvarného umění i vědecké knihovny za předpokladu získání vnějších zdrojů ze státního rozpočtu nebo evropských finančních zdrojů. Zajistíme tradiční podporu organizacím, které zajišťují kulturní vyžití občanů prostřednictvím grantů MSK.

7. Veřejná správa a činnost zastupitelů

Zajistíme pravidelný kontakt zastupitelů s širokou veřejností a to jak osobním stykem, tak plnou informovaností o naší práci prostřednictvím sdělovacích a jiných prostředků O práci zastupitelů se můžete dovědět na samostatném webu krajských zastupitelů KSČM. Budeme pokračovat ve zlepšování informovanosti veřejnosti o činnosti orgánů MSK, jeho krajského úřadu a zaměstnanců. Mimo zákonem utajované výstupy jsme připraveni zveřejnit vše, co občana zajímá. I nadále budeme zvýšenou pozornost věnovat peticím a podporujeme vyhlášení referenda v případě v zásadních otázkách rozvoje kraje. Budeme pokračovat v praxi výjezdních zasedání Rady kraje a dalších orgánů do jednotlivých měst, regionů a obcí.

8. Závěr:

Volební program KSČM je programem otevřeným pro všechny občany MSK.


Přijděte k volbám a podpořte volební program a kandidáty KSČM