VOLEBNÍ PROGRAM

Volební období2022-2026

Základní programové body

Vždy jsme byli a budeme otevření  k vašim názorům. Jsme pro otevřenou radnici pro každého. Zvolení zastupitelé za KSČM se budou aktivně podílet na samosprávě města a to nejen na zasedáních, ale i v komisích a výborech rady města a zastupitelstva města.

Budeme pokračovat v opravách a modernizacích našich základních a mateřských škol. V případě aktuální potřeby jsme připraveni hledat a přijímat řešení pto rozčíření kapacity těchto zařízení.

KSČM je připravena vám, vážení spoluobčané, sloužit a prosazovat vaše zájmy a potřeby a podrobovat se kontrole.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1
Chceme pokračovat ve výstavbě městské kanalizace. Tam. kde se ekonomicky nevyplatí budovat kanalizaci, nebo se v nejbližších nejméně 10 letech kanalizace budovat nebude, podpoříme výstavbu domácích čistíren.
2
Chceme v plné míře využívat hlavně státní dotace, popřípadě vytvořit městský dotační titul.

BYDLENÍ

1
Vybrané peníze z nájemného zpět do bytového fondu.
2
Dostupnost bydlení jak pro mladé rodiny tak pro seniory.
3
Přehodnotíme přidělování bytů formou licitace.

LÉKAŘSKÁ DOSTUPNOST

1
Chceme rozšiření služeb zdravotního střediska jako například další zubař, dětský psycholog.

SLUŽBY MĚSTA RYCHVALD

1
Chceme služby města transformovat na organizační jednotku města nebo městskou příspěvkovou organizaci.
3
Řídící funkce pouze přes výběrová řízení.
3
Služby musí sloužit městu a občanům.

MÍSTNÍ KOMUNIKACE

1
Oprava a údržba místních komunikací.
2
Čištění vodních toků.

REFERENDUM

1
Jsme pro závazné místní referendum k zásadním otázkám života ve městě.
2
Zlepšit komunikaci s občany.
3
Posílit stavební úřad

BEZPEČNOST

1
Posílit výkon služby městské policie, kamerové systémy na exponovaných místech

STOP ÚČELOVÝM FUNKCÍM

1
Jeden starosta, jeden místostarosta.
2
Práce pro město a občana na plný úvazek.

Trvale platné programové body

1
Pokračovat ve výkupu pozemků pod místnimi komunikacemi a ty udržovat.
2
Pravidelnou údržbu stávajících chodníků. Opravu nevyhovujících a výstavbu nových tam, kde přispějí k větší bezpečností chodců.
3
Mládeži ale i dalším občanům vytvářet podmínky pro aktivní využití volného času v oblasti sportu a zájmové činnosti.
4
Podporu všem zájmových spolkům, sdružení a organizací pracujících na území města.